شماره انداز کانتر   GEMO-DS204

شماره انداز کانتر GEMO-DS204 Gemo

کارا صنعت
شماره انداز(کانتر) GEMO-DS217A

شماره انداز(کانتر) GEMO-DS217A Gemo

کارا صنعت
محافظ ولتاژ ۲۰آمپر

محافظ ولتاژ ۲۰آمپر شیوا امواج

شیوا امواج
کنترل بار  دیجیتال

کنترل بار دیجیتال شیوا امواج

شیوا امواج
سوپر کنترل فاز  دیجیتال

سوپر کنترل فاز دیجیتال شیوا امواج

شیوا امواج
سوپر کنترل  فاز

سوپر کنترل فاز شیوا امواج

شیوا امواج
فلوتر الکترونیکی

فلوتر الکترونیکی شیوا امواج

شیوا امواج
فلوتر مکانیکی

فلوتر مکانیکی شیوا امواج

شیوا امواج
کنترلر فاز 4 چراغه کامل

کنترلر فاز 4 چراغه کامل چینت

چیره نیرو توان