ترمومتر لیزری MS6540B

ترمومتر لیزری MS6540B MASTECH

درخشش الکتریک بین الملل
ترمومتر لیزری 500درجه(اکونومی) MS6520B

ترمومتر لیزری 500درجه(اکونومی) MS6520B MASTECH

درخشش الکتریک بین الملل
ترمومتر لیزری پزشکی MS6518

ترمومتر لیزری پزشکی MS6518 MASTECH

درخشش الکتریک بین الملل